Lords Ayurveda Research Center

Course Reservation Form

  MaleFemale

  Yoga Tips

  Yoga Tips

  Merudandasana, bhujangasana, salabhasana, Pawanmuktasan, paschimottanasana, Shashankasana, vakrasana, Surya Namaskar.

  Pavanamuktasana, uddiyana bandha, nauli, Basti

  Pranayam, viparita Karani mudra, sarvangasana, trikonasana, kapal Bhati, Surya Namaskar, Savasanam

  Pranayam,Kapal Bhati, Shashankasana, yoga mudra, sarvangasana, matsyasana, makarasana, shirshasana, shavasana

  Pavanamuktasana, bhujangasana, merudandasana, ardha chakrasana, Shashank asana, yoga mudra, Makarasana, naukasana, dhanurasana

  Nadi Shuddhi Pranayama, kapala Baati, paschimottanasana, bhujangasana, merudandasana, salabhasana, dhanurasana, ardha matsyendrasana, vajrasana, supta vajrasana

  Pranayama, Nadi Shuddhi Pranayama, yoga mudra, siddhasana, sarvangasana, matsyasana, Shashankasana,Makarasana, ushtrasana

  Mula Bandham, Ashwini mudra, Shakti chalini mudra, dhanurasana, pavanamuktasana, sarvangasana, mandookasan, vajrasana.

  Pranayama, Nadi Shuddhi Pranayama, gomukhasana, yoga mudra, viparita Karani mudra, sarvangasana, mandukasana, Nikunj asana, tadasana, trikonasana, kapalbhati

  Mulla Bandham, Shakti chalini mudra, mahaved Mudra, Bhadrasana, virabhadrasana, sarvangasana, shut padasana, chatushpadasana