YOGA TIPS

Some basic yoga postures which help you to cure diseases :

Obesity
Merudandasana, bhujangasana, salabhasana, Pawanmuktasan, paschimottanasana, Shashankasana, vakrasana, Surya Namaskar.

Constipation
Pavanamuktasana, uddiyana bandha, nauli, Basti

Blood pressure/ cholesterol
Pranayam, viparita Karani mudra, sarvangasana, trikonasana, kapal Bhati, Surya Namaskar, Savasanam

Headache, sinus problem
Pranayam,Kapal Bhati, Shashankasana, yoga mudra, sarvangasana, matsyasana, makarasana, shirshasana, shavasana

Lower back ache, sciatica
Pavanamuktasana, bhujangasana, merudandasana, ardha chakrasana, Shashank asana, yoga mudra, Makarasana, naukasana, dhanurasana

Diabetes
Nadi Shuddhi Pranayama, kapala Baati, paschimottanasana, bhujangasana, merudandasana, salabhasana, dhanurasana, ardha matsyendrasana, vajrasana, supta vajrasana

Epilepsy
Pranayama, Nadi Shuddhi Pranayama, yoga mudra, siddhasana, sarvangasana, matsyasana, Shashankasana,Makarasana, ushtrasana

Hemorrhoids / Piles
Mula Bandham, Ashwini mudra, Shakti chalini mudra, dhanurasana, pavanamuktasana, sarvangasana, mandookasan, vajrasana.

Heart disease
Pranayama, Nadi Shuddhi Pranayama, gomukhasana, yoga mudra, viparita Karani mudra, sarvangasana, mandukasana, Nikunj asana, tadasana, trikonasana, kapalbhati

Sexual diseases
Mulla Bandham, Shakti chalini mudra, mahaved Mudra, Bhadrasana, virabhadrasana, sarvangasana, shut padasana, chatushpadasana